Navigácia

Obsah

Revitalizácia centra obce - Námestie Jozefa Blaskovicsa

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program v spolupráci so samosprávnymi vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu.  
Naša obec podala žiadosť o NFP v rámci prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, pod názvom ,,Revitalizácia centra obce Imeľ – Námestie Jozefa Blaskovicsa“. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR našu žiadosť o NFP schválilo.

Cieľom projektu budú tieto aktivity:

  • Rekonštruovať a vystavať spevnené plochy na centrálnom verejnom priestranstve.
  • Upraviť prvky zelene na centrálnom verejnom priestranstve.
  • Vystavať chodníky na centrálnom verejnom priestranstve.
  • Vystavať hygienické zariadenie na centrálnom verejnom priestranstve.
  • Vystavať verejné osvetlenie na centrálnom verejnom priestranstve.


Výška dotácie od MVRR SR je vo výške 738 416,10 € čo prestavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Naša obec zabezpečí 5 % celkových oprávnených výdavkov t. j. 38 864, 01 €.

Stavenisko bolo odovzdané pre víťaza verejné súťaže EUROVIA SK, a.s. Košice dňa 09.07.2010 s plánovaným termínom ukončenia 15.11.2010.

Revitalizácia centra obce - Námestie Jozefa Blaskovicsa

Revitalizácia centra obce - Námestie Jozefa Blaskovicsa

Revitalizácia centra obce - Námestie Jozefa Blaskovicsa

Revitalizácia centra obce - Námestie Jozefa Blaskovicsa

Revitalizácia centra obce - Námestie Jozefa Blaskovicsa

Revitalizácia centra obce - Námestie Jozefa Blaskovicsa

Revitalizácia centra obce - Námestie Jozefa Blaskovicsa

Revitalizácia centra obce - Námestie Jozefa Blaskovicsa

Revitalizácia centra obce - Námestie Jozefa Blaskovicsa