Navigácia

Obsah

Obec Imeľ, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Tyukosom, podľa § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

oznamuje občanom obce, že

Oznámenie o strategickom dokumente

 Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č. 1

je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-zmeny-doplnky-c-1

a na webovom sídle obstarávateľa:

http://www.unsk.sk/showdoc.do?docid=12602

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom obce, že dňa 04.04.2017, t. j. v utorok, nebude dodávka vody v celej obci od 8:00 do 14:00 hod.