VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

OBCE  IMEĽ  O ODPADOCH č. 4/2010

 

Na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, v spojení s ust. § 4, ods. 3 písm. f) a g) zákona a v súlade s ust. § 39 zákona č 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších noviel, ako aj v súlade so zákonom 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov – sa Obecné zastupiteľstvo obce Imeľ uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):

 

§1

Účel nariadenia

            1. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany  

                verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.

            2. Toto VZN sa vydáva s cieľom:

            A. určiť systém zberu odpadov na území obce Imeľ v súlade so zákonom o odpadoch č.

                 223/2001 Z. z.,

            B. zabezpečiť, umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na území

                 obce Imeľ za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s uvedeným

                 zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu

                 komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať

                 oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci triedeného zberu.

            C. zabezpečiť podľa potreby (najmenej dvakrát do roka) zber a prepravu objemných  

                 odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, ako aj oddelene vytriedených

                 odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov

            D. ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným

                 odpadom, ustanoviť spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob triedeného

                 zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania s drobným

                 stavebným, odpadom ako i určiť miesta na ukladanie, zhodnocovanie i zneškodňovanie

                 týchto odpadov

 

§2

Vymedzenie základných pojmov

podľa zákona o odpadoch:

         a) Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce – čistenie verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene, vrátane parkov a cintorínov.

         b) Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie (stavebný zákon).

         c) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samo-statný druh odpadu.

         d) Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch /§ 2 ods. 13/.

         e) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou vzniká odpad, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešvanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

         f) Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza

         g) Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí

         h) Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov

         i) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

         j) Objemový odpad je odpad a drobné stavebné odpady, ktorý nie je možné pre ich veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.

      k) Užívateľmi zberných nádob sú napríklad:

- platitelia poplatkov (vrátane osôb, za ktoré poplatok platia),

- každý, v prípade zberných nádob určených na donáškový zber (sklo, papier, objemný odpad,

plasty...),

- pracovníci organizácie poverenej zberom, alebo pracovníci mesta oprávnení so zbernými nádobami nakladať v súlade s týmto VZN

     l) Separovaný zber je zabezpečenie triedenia odpadu jeho pôvodcom na jednotlivé druhy,

     ktoré je možné využiť podľa ich fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností,

     m) Zberový dvor je miesto, kde môže občan priniesť vytriedený KO. Obec Imeľ nemá zberný dvor. V hone Partok je prekládková stanica, kde môžu obyvatelia obce Imeľ vyviesť biologicky rozložiteľný odpad, DSO a objemný odpad.

 

§3

Pravidlá nakladania s odpadmi

              1. Základným pravidlom je separovanie (triedenie) odpadu na:

                   a) druhotné suroviny  

                   b) biologický odpad

                   c) odpad s obsahom škodlivín – zbierajú organizácie s certifikátom na

                   vykonávanie tejto činnosti

                   d) zmesový komunálny odpad

              2. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto nariadením sa vyhlasuje za záväzný obecný systém na celom katastrálnom území obce Imeľ.

     3. Za zber a prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sa platí obci miestny poplatok.

     4. Prísne sa zakazuje:

          - pri ukladaní odpadu do zberných nádob ich preplňovať a preťažovať

          - do zberných nádob ukladať odpady, ktoré nepatria do KO, resp. sa zvlášť separujú

          - ukladať odpad mimo zbernej nádoby

          - premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť

          - poškodzovať zberné nádoby

          - svojvoľne vytvárať skládky odpadu

          - vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob

     - uložiť alebo ponechať KO na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom

          o odpadoch a týmto VZN

          - zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch

          - zriediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín

          - opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácnosti

          - vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy

          - spaľovať KO, odpad zo zelene a odpad tomu podobný v zastavanej časti obce Imeľ

          - zamedzovať prístup pre zberové vozidlá k zberovým nádobám

          Zákaz sa nevzťahuje na:

a/ organizované akcie triedeného zberu poriadané po dohode s organizáciou poverenou zberom na

zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými a právnickými osobami, /zber papiera na školách a pod/

b/ zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými a právnickými osobami, /ich odovzdávanie do

zberní/, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob ktoré sú súčasťou systému zberu KO.


 

§4

Práva a povinnosti pôvodcu odpadu

                   1. Pôvodca komunálneho odpadu má právo na:

            a) zber a pravidelný odvoz využiteľných zložiek podľa harmonogramu triedeného zberu,

            b) zber a odvoz objemového odpadu, drobných stavebných odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín u oprávnenej osoby dvakrát do roka podľa harmonogramu triedeného zberu,

            c) zber a odvoz oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín do kontajnerov, zberných nádob a miest určených na zhromažďovanie podľa tohto nariadenia,

            d) zber, pravidelný odvoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu,

            e) náhradné plnenie zmluvného partnera obce v prípade nedodržania jeho povinnosti,

            f) informáciu o systéme zberu, harmonograme triedeného zberu, zberných miestach a zozname zmluvných partnerov obce.

            2. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný:

              a) užívať zberné nádoby a kontajnery zodpovedajúce systému zberu,

              b) zapojiť sa do systému zberu na území obce,

              c) prednostne vylúčiť zo zmesového komunálneho odpadu odpad z domácností s obsahom škodlivín a nakladať s ním v súlade s týmto nariadením,

              d) zmesový komunálny odpad ako zvyšok po vytriedení zložiek komunálneho odpadu vkladať do kontajnerov a zberných nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť a komunálny odpad z nich nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozil zdravie zamestnancov zmluvného partnera,

              e) ukladať komunálny odpad, /napríklad ohorok z cigarety, plechovku, papierový odpad a podobne/ do odpadkových košov na to určených tak, aby nedochádzalo k jeho rozptýleniu po okolí,

              f) zosúladiť činnosť, pri ktorej vznikajú jednotlivé zložky z komunálneho odpadu podľa programu odpadového hospodárstva komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov obce,

              g) neznečisťovať stanovište a okolie zberných nádob a kontajnerov,

              h) neukladať do zberných nádob a kontajnerov na zmesový komunálny odpad horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý výbušný odpad a odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie zamestnancov zmluvného partnera,

              i) nepoškodzovať zbernú nádobu, kontajner, ich označenie a ponechať ich na stanovišti,

              j) nespaľovať ani inak neznehodnocovať komunálny odpad a DSO a jeho zložky v zbernej nádobe, kontajneri a na voľných plochách,

              k) správať sa tak, aby svojim konaním neznemožnil vykonanie pravidelného odvozu odpadu alebo nespôsobil narušenie systému zberu,

              l) vlastník, užívateľ alebo správca objektu, pri ktorého užívaní alebo prevádzke vzniká netriedený odpad, si musí zabezpečiť zbernú nádobu na jeho zbieranie a zneškodňovanie. Zbernú nádobu si pôvodca zabezpečí zakúpením smetnej nádoby.  Ak dochádza k znečisťovaniu okolia z dôvodu nedostatočného počtu zberných nádob, je povinný vlastník alebo užívateľ objektu zvýšiť počet zberných nádob.

              m) v obci Imeľ sa frekvencia odvozu KO určuje na deň štvrtok  každý druhý týždeň podľa harmonogramu dohodnutého so zmluvným partnerom,

              n) pôvodca odpadu je povinný zaplatiť miestny poplatok za KO a DSO obci Imeľ, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvoze a uložení odpadov s autorizovanou firmou,

              o) pôvodca odpadu je povinný triediť KO do zberných nádob na to určených,  poprípade do zberných surovín. Jednotlivé zložky KO, ktoré je pôvodca povinný separovať sú vymenované v §7 tohoto nariadenia,

              p) nový platiteľ poplatku resp. pôvodca KO je povinný sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa stáva platiteľom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO v zmysle zákona o odpadoch,

              r) pôvodca odpadu, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a produkuje ročne viac než 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 tonu ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva,

              s) každý, kto vykonáva činnosť (predajné stánky, bufety, záhradné posedenia, pojazdné stánky a podobné zariadenia) alebo organizuje podujatia pre verejnosť na verejných alebo otvorených priestranstvách na území obce Imeľ je povinný zabezpečiť:

- priestranstvo dostatočným počtom zberných nádob na KO (malé odpadkové koše)

- zabezpečiť na vlastné náklady odvoz a zneškodnenie, resp. zhodnotenie odpadu zo zberných ná-

dob, ktorý vzniká jemu a návštevníkom /klientom/ v súvislosti s touto činnosťou

- čistotu a poriadok

 

§5

Komunálny odpad

Komunálny odpad je zaradený v katalógu odpadov, vydaným MŽP SR – vyhláška č. 284/2001, pod číslom 20.. a zahŕňa nasledovné podskupiny odpadov:

            - 20 01 oddelene zbierané zložky KO

            - 20 02 odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov)

            - 20 03 iné komunálne odpady

            - 20 04 nebezpečné zložky KO

§6

Systém zberu , zneškodňovania a prepravy komunálnych odpadov

              1. Na území obce Imeľ  sa zavádza zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu formou paušálnej sadzby poplatku v zmysle § 78 odst. 1 písm. b zák. č. 582/2004    Z. z. Množstvový zber sa vykonáva len na základe zmluvy uzatvorenej s príslušným pôvodcom odpadov.

              2. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO, DSO na území obce Imeľ môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s Obcou Imeľ, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama.

              3. Držiteľ KO a DSO je povinný na vyžiadanie Obce Imeľ poskytnúť pravdivé a úplne informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO.

              4. Fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné množstvá alebo s osobitnými požiadavkami na organizáciu vývozu, si dojednajú podmienky (veľkosť a typ nádoby, harmonogram vývozu a pod.) osobitne s Obcou Imeľ./s oprávnenou organizáciou/.

              5. Poverená organizácia na zber, zneškodňovanie a prepravu KO je povinná:

              a) vypracovať harmonogram pravidelného odvozu odpadu,

              b) zabezpečiť pravidelný alebo mimoriadny odvoz domového odpadu,

              c) odvážať odpady včas, aby nedochádzalo k preplňovaniu nádob a znečisťovaniu stanovíšť v dôsledku oneskoreného odvozu, v opačnom prípade odstrániť znečistenie na vlastné náklady,

              d) po vyprázdnení zberných nádob tieto umiestniť na pôvodné miesto

              e) odstrániť odpady, ktoré sa vysypali pri vyprázdňovaní zo zberných nádob

              f) poškodené zberné nádoby opraviť, znehodnotené a zdeformované vymeniť pri nasledujúcom odvoze /v prípade poškodenia nádoby obsluhou pri vyprázdňovaní nádoby/

              6. Za mimoriadny odvoz KO sa považuje:

              a) odvoz KO, ktorý nie dovolené ukladať do zberných nádob

              b) odvoz KO, ktorý je mimo nádoby

              c) odvoz KO, ktorý nie je riadne pripravený na odvoz

          Náklady spojené s mimoriadnym odvozom hradí a odvoz poverenou organizáciou

          zabezpečuje ten, koho činnosťou odpad vznikol.

7. V katastrálnom území obce Imeľ sa určuje:

     a) povinná nasledovná štandardná sada zberných nádob pre platiteľa poplatku z rodinného domu,

              -  zelená (resp. iná farba) nádoba 110 l, 120 l, 140 l, 240 l, – zbiera sa do nej zmesový komunálny odpad

              - žlté vrece (resp. iná farba) – zbierajú sa doň PET fľaše

                   b) pre platiteľov poplatku z bytových domov sa určujú povinné, spoločné, štandardné

                       sady nádob v množstve podľa potreby:

 - nádoba 1 100 l alebo VKK (veľkokapacitný kontajner) – zbiera sa do nich zmesový KO

 

§7

Separované zložky odpadov v obci Imeľ

              1. Obec Imeľ zabezpečuje zber nasledovných zložiek KO:

                                               - 20 01 01 papier a lepenka

                                               - 20 01 02 sklo

                                               - 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N

                                               - 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N

                                               - 20 01 26 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N

                   - 20 01 33 batérie a akumulátory N

                                               - 20 01 39 plasty

                                               - 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad

                                               - 20 02 02 zemina a kamenivo

                                               - 20 03 07 objemný odpad

              2. Zhodnotenie, respektíve zneškodnenie nebezpečných odpadov (so značkou N) si podnikatelia zabezpečujú sami podľa platných právnych predpisov.

 

 

§8

Spôsob triedenia, zberu, zhodnocovania a prepravy oddelene zbieraných zložiek KO

            1. Separovaný zber odpadov bude v obci prebiehať donáškovým spôsobom. Pre tento účel budú v obci na stálych miestach určených obcou vytvorené zberné hniezda pozostávajúce z kontajnerov BOBR 1100 l farebne rozlíšených podľa druhov separovaného odpadu. Podrobnosti o počte, umiestnení četnosti vyprázdňovania budú upravené v zmluve s organizáciou poverenou zberom.

            2. Ak sa pri vývoze odpadu zistí, že triedená zložka odpadu v zbernej nádobe je znečistená iným odpadom v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné zhodnotenie, nádoba bude vyprázdnená až pri vývoze netriedeného KO. V tomto prípade ide o priestupok podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch § 80 ods. 1 písm. b) a § 39 ods. 5 písm. c) pôvodcu odpadov a pracovníci zabezpečujúci zber sú o tomto povinní informovať Obecný úrad v Imeli.

            3. Spôsob triedenia, zberu, zhodnotenia a prepravy jednotlivých zložiek uvedených v § 7 je vyjadrený v prílohe č. 1.

 

§9

Drobný stavebný odpad (DSO)

1. DSO je definovaný v § 2 ods. 1 písm. b) tohto VZN a delí sa na podskupiny:

  - 17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika

  - 17 02 Drevo, sklo a plasty

  - 17 03 Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky

  - 17 05 Zemina, kamenivo a materiál z bagrovísk

  - 17 06 Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest

  - 17 08 Stavebný materiál na báze sadry

  - 17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií

 

§10

Spôsob triedenia, zhromažďovania, prepravy a zneškodňovania DSO

              1. Pôvodcovia i držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (druhy) odpadu – kovy, drevo, plasty apod. – a tieto účelne zhodnotiť.

              2. Zvyšný zmiešaný DSO v malých množstvách a objeme, ktorý neobmedzí systém zneškodňovania KO, nepoškodí alebo nepreťaží zberné nádoby môžu pôvodcovia a držitelia zneškodňovať v nádobách na netriedený KO, ktoré sú určené pre daného pôvodcu alebo držiteľa, inak sú povinní ho odovzdať pri zbere  stavebného odpadu, resp. ho zneškodniť na vlastné náklady podľa § 10 bod 5 tohto VZN.

              3. Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek DSO neumožňuje jeho zhromažďovanie spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode, môže jeho pôvodca, držiteľ využiť na zneškodnenie systém zberu objemného odpadu v obci Imeľ.

              4. Pôvodcovia i držitelia DSO sú povinní ho zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu Obce Imeľ s využitím verejného priestranstva, takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.

              5. Pokiaľ nie je možné zneškodniť DSO vyššie určeným spôsobom, sú povinní jeho pôvodcovia i držitelia zabezpečiť prepravu a zneškodnenie DSO osobitne na vlastné náklady, spôsobom prostriedkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zber, prepravu a zneškodňovanie DSO môže vykonávať len obcou poverená resp. zriadená organizácia na základe zmluvného vzťahu s Obcou Imeľ.

              6. Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob určených pre iných účastníkov systému zberu KO (nádoby pre bytové domy na verejne dostupných miestach a pod.)

 

§11

Systém zberu objemového odpadu

1. Zhromažďovanie /zber/ a preprava objemového odpadu sa uskutočňuje najmenej 2 krát

ročne.

              2. Pre tento účel obecný úrad v Imeli  zabezpečí u organizácie poverenej zberom resp. u inej organizácie umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na vhodných miestach v obci, dohodne spôsob prepravy a zneškodnenia a interval odvozu. Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného odpadu osobitným oznamom pričom využije všetky možnosti obecného informačného systému.

              3. Odpadom zo záhrad, osád sa rozumie odpad rastlinného charakteru /vňate, buriny, orezané konáre, lístie, tráva a pod./. Tento odpad sa v čistej forme ukladá a zhromažďuje na mieste určenom obcou Imeľ.

              4. Odpad z PE fólii v čistom stave bez cudzích prímesí ukladá a zhromažďuje na mieste určenom obcou Imeľ za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia.

              5. Pokiaľ odpady uvedené v bodoch 3 a 4 § 11 sú zmiešané s inými odpadmi sa tento považuje za objemný odpad netriedený a spadá do režimu osobitného spoplatnenia.

 

§ 12

Nepovolené skládky odpadov

              1. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN o odpade a zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z., je povinný to ohlásiť bezodkladne Obvodnému úradu odbor životného prostredia a Obecnému úradu v Imeli.

              2. V celom katastrálnom území obce Imeľ sa zakazuje ukladať KO mimo priestorov, zariadení a objektov na to určených. Ukladanie odpadu na iné miesta je zakladaním nepovolenej skládky – tzv. čiernej skládky odpadu.

              3. Vlastník, správca alebo užívateľ je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie zakladania nepovolených skládok odpadu na jeho nehnuteľnostiach.

              4. Každý má za povinnosť ohlásiť toho, kto na území obce Imeľ zakladá nepovolenú skládku odpadov na Obecnú políciu Obce Imeľ, na Obecný úrad, resp. ďalším orgánom príslušným konať vo veciach odpadového hospodárstva.

 

 

§13

Sankcie

1. Priestupku sa dopustí v zmysle ustanovenia § 80 ods. 3, písm. a) zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov ten, kto:

              a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto zákonom /§ 18 ods. 3 písm.

                   b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou /§ 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c)/

                   c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6

d) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 9

 

2. za priestupky podľa ods. 1 môže obec uložiť pokutu podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou môže byť priestupkom v zmysle ustanovení § 45, 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3. Za porušenie tohto VZN môže starosta obce uložiť sankciu právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie  v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

4. Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.

 

§14

Spoločné ustanovenia

1. Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území obce sú upravené VZN o miestnom poplatku za KO a DSO.

2. Kontrolu dodržiavania VZN priebežne vykonávajú:

            a) hlavný kontrolór

            b) obecná polícia

            c) poverení pracovníci obecného úradu

            d) poslanci obecného zastupiteľstva

            e) iné osoby poverené starostom obce

            f) orgány štátnej správy v rozsahu jej kompetencií

 

3. V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce.

 

 

§16

Záverečné ustanovenia

     1. Na tomto VZN o odpadoch sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Imeľ  dňa

                          13.04.2010

          2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Imeľ o odpadoch č. 4/ 2010 nadobudlo účinnosť 15- tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

 

Prejednané a prijaté uznesením č. 29/2010-4, zo dňa 13.04. 2010

Vyvesené dňa:            13.04.2010

Zvesené:                     28.04.2010

 

 

Účinnosť nadobúda dňom: 28.04.2010

                                  

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. František Tyukos

                                                                                                      starosta obce