Obsah

Rok 2016

Oznámenie

Zámeru na predaj nehnuteľnosti vo valstníctve obce Imeľ z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

                 Obec Imeľ uznesením Obecného zastupiteľstva v Imeli číslo 328/2016 zo dňa 01.12.2016  v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválila zámer obce na predaj majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

  1. Predmetom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa je  predaj nehnuteľného majetku  - pozemku, ktoré je vo vlastníctve obce Imeľ do  spoluvlastníckeho podielu,   a to : parcely registra „C“  , číslo parcely  608 – zastavané plochy a nádvoria o výmere                   152 m2,   vedenej na LV č. 1194 v k. ú. Imeľ, pod bytovým domom so súp. č.87/3, pre vlastníkov bytov v bytovom dome, vedenej na LV č. 1194 v k. ú. Imeľ, ktoré je vo vlastníctve  obce Imeľ.

Zverejnené 15.12.2016 - Oznámenie Zámeru na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Imeľ z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Rok 2017

 

Zverejnené dňa 28.02.2017 - Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľností vo vlasstníctve obce Imeľ z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené dňa 28.02.2017 - Oznámenie zámeru na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Imeľ z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené dňa 05.05.2017 - Oznámenie zámeru na prenájom nehnuteľnosti - nebytový priestor vo vlastníctve obce Imeľ z dôvodu hodného osobitného zreteľa ,,Predaj pekárenských výrobkov"

Zverejnené dňa 27.06.2017 - Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku obce Imeľ z dôvodu hodného osobitného zreteľa - novovytvorené parcely číslo 3228/59 a 3228/60 z pôvpdnej parcely 3228/8 v k. ú. Imeľ

Zverejnené dňa 28.07.2017 - Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku Obce Imeľ z dôvodu hodného osobitného zreteľa - novvytvorená parcela 3228/8 v k.ú. Imeľ.

Zverejnené dňa 21.09.2017 - Oznámenie zámeru nehnuteľného majetku Obce Imeľ z dôvodu hodného osobitného zreteľa - parcela číslo 927/25 v k. ú. Imeľ

Zverejnené dňa 27.10.2017 - Oznámenie zámeru na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Imeľ z dôvodu hodného osobitného zreteľa - parcela 1244/001 v k. ú. Imeľ.