Navigácia

Obsah

Obec Imeľ zrealizovala projekt "Ekodvor a kompostáreň v obci Imeľ".

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Ekodvor a kompostáreň v obci Imeľ

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR

Prijímateľ: Obce Imeľ

Kód ITMS: 24140110259

Miesto realizácie projektu: Obec Imeľ

Číslo výzvy: OPŽP-PO4-11-3

Operačný program:  Životné prostredie

Spolufinancovaný fond: Kohézny fond

Prioritán os: 4. Odpadové hospodárstvo

Opatrenie:  4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

                      4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpodov

Ekodvor a kompostáreň

 

Fotky k nahliadnutiu z projektu