Navigácia

Obsah

Obec Imeľ zrealizovala projekt "Revitalizácia centra obce IMEĽ - Námestie Jozefa Blaskovicsa".

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Revitalizácia centra obce IMEĽ - Námestie Jozefa Blaskovicsa

Prijímateľ: Obce Imeľ

Operačný program:  Regionálny operačný program

Prioritán os: 4- Regenerácia sídiel

Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel

Realizácia projektu pozitívne ovplyvnila kvalitu života obyvateľov obce, keďže došlo k modernizácii a vystavbe nových prvkov v obci:

- výstavba spevnených plôch

- výstavba verejného osvetlenia

- výstavba chodníkov

- výstavba hygienických zariadení

- výstavba verejnej zelene

Revitalizácia centra obce IMEĽ - Námestie Jozefa Blaskovicsa

Fotky k nahliadnutiu z projektu