Obec Imeľ
Obec Imeľ

Matričný úrad

Matričný úrad Imeľ zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík v k. ú. obce Imeľ. Spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v jeho matričnom obvode, bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka. Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva.

 

Odborný referent:                            Adriana Babiczová

Kontakt:                                            035/7686101,  00421- 918 407 482

Email:                                                adriana.babiczova@obecimel.sk

 

Zákony:                                            Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.                                                                      Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších                                                                   predpisov.

Vydávanie matričných dokladov s pripojeným viacjazyčným štandardným formulárom (VŠF) na použitie v štátoch EÚ :

Žiadosť o vydanie matričných dokladov s pripojeným viacjazyčným štandardným formulárom (VŠF) na použitie v štátoch EÚ (277.18 kB)