Obsah

 Január 2011


Február 2011


Marec 2011

  • Zmluva o dielo - TECHNOTRADING, s.r.o. - Bratislava
  • Záložná zmluva č. 0198/-PRB-2009/Z zo dňa 10.01.2011 - zverejnené 13.03.2011


Apríl 2011


Máj 2011


Jún 2011

  • Zverejnené dňa 28.06.2011 - Dodatok č. 1 k záložnej zmluve č. 0198-PRB-2009/Z zo dňa 10.01.2011


Júl 2011


September 2011


November 2011


Október 2011


December 2011

Zmluvy 2012

Zmluvy - 2013


Zmluvy 2014

Zverejnené dňa 28.04.2014 - Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Zverejnené dňa 03.01.2014 - Zmluva o užívaní verejného priestranstva medzi obec Imeľ a Ferdinad Fekete

 

Zmluvy 2015

Zverejnené dňa 14.01.2015 - Dodatok č.4/2015 k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a Csemadok Imeľ

Zverejnené dňa 14.01.2015 - Dodatok č. 1/2015 k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a G-plus, spol. s.r.o. Komárno

Zverejnené dňa 14.01.2015 - Dodatok č. 1/2015 k zmluve o užívaní verejného priestranstva medzi Obec Imeľ a G-plus, spol. s.r.o. Komárno

Zverejnené dňa 14.01.2015 - Dodatok č. 2/2015 k zmluve o užívaní verejného priestranstva medzi Obec Imeľ a Vendelín Žigó

Zverejnené dňa 14.01.2015 - Dodatok č. 1/2015 k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a Žaneta Hangyová Kováčová

Zverejnené dňa 14.01.2015 - Dodatok č. 2/2015 k zmluve o užívaní verejného priestranstva medzi Obec Imeľ a Miroslav Pastorek

Zverejnené dňa 14.01.2015 - Dodatok č. 1/2015 k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ - STORK Slovakia s.r.o., Chotín

Zverejnané dňa 14.01.2015 - Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a Slovenská pošta, a.s. 

Zverejnené dňa 14.01.2015 - Dodatok č. 2/2015 k zmluve p užívaní verejného priestranstva medzi Obec Imeľ a Valéria Štefankovičová

Zverejnené dňa 19.01.2015 - Dodatok č. 1/2015 k zmluve o užívaní verejného priestranstva medzi ObecIimeľ a GEFIX, s.r.o. Nové Zámky

Zverejnené dňa 19.01.2015 - Dodatok č. 1/2015 k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a Kaderníctvo Imeľ

Zverejnené dňa 19,01,2015 - Zmluva o dielo na stavebné práce č. 1/2015 medzi Obec Imeľ a Darton s.r.o.

Zverejnené dňa 23.01.2015 - Dodatok č. 1/2015  k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a Pohrebníctvo Imeľ

Zverejnené dňa 23.01.2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a SZCH Imeľ

Zverejnené dňa 23.01.2015 - Príkazná zmluva medzi Obec Imeľ a Mgr. Miklós Csintalan

Zverejnené dňa 28.01.2015 - Rámcová zmluva medzi Obec Imeľ a Katarína Kováčová

Zverejnené dňa 30.01.2015 - Rámcová zmluva medzi Obec Imeľ a C service s.r.o.

Zverejnené dňa 03.02.2015 - Dodatok č. 4/2015 k Zmluve o nájme pozemkov medzi Obec Imeľ a V-Kontakt

Zverejnené dňa 03.02.2015 - Zmluva o spolupráci č. 014 /2015-IZ-4.0/ V medzi Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Obec Imeľ

Zverejnené dňa 09.02.2015 - Nájomná zmluva medzi Obec Imeľ a Ladislav Tóth-Cording - Nájomná zmluva medzi Obec Imeľ a Ondřej Bartoň B&M PIETA

Zverejnené dňa 16.02.2015 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ - Edvin Hengerics

Zverejnené dňa 20.02.2015 - Dohoda medzi Obec Imeľ a UPSVaR - Komárno

Zverejnené dňa 25.02.2015 - Zmluva o dielo č.17/2014 medzi Obec Imeľ a PhDr. Margita Dömeová

Zverejnené dňa 26.02.2015 - Kúpna zmluva medzi Unikov s.r.o. a Obec Imeľ

Zverejnené dňa 05.03.2015 - Rámcová zmluva medzi Jozef Kollár ml. PLYNOTHERM A Obec Imeľ

Zverejnené dňa 06.03.2015 - Zmluva o dielo č. 35/2014 medzi DARTON s.r.o. a Obec Imeľ

Zverejnené dňa 09.03.2015 - Rámcová zmluva medzi František Zsemlovics ZSEMGAS - PZ a TZ a Obec Imeľ

Zverejnené dňa 09.03.2015 - Zmluva o dielo č. 163/2014 "Projekt Town Twinning" medzi VF Project & Marketing s.r.o. a Obec Imeľ

Zverejnené dňa 18.03.2015 - Zmluva o výkone činnosti medzi Obec Imeľ - a RGL Sport Surfaces,s.r.o. - Koniarovce

Zverejnené dňa 27.03.2015 - Dododa č. 5/2015/§54 - VZ, medzi Obec Imeľ a ÚPSVaR Komárno

Zverejnené dňa 27.3.2015 -  Zmluva o kúpe cenných papierov č. 22/2015

Zverejnené dňa 14.04.2015 - Dodatok ku Kúpnej zmluve medzi Obec Imeľ - Edvin Hengerics

Zverejnené dňa 15.04.2015 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a A. Kovácsová a T. Kovács

Zverejnené dňa 28.04.2015 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb medzi Obec Imeľ a JUDr. Éva Hortai

Zverejnené dňa 28.04.2015 - Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Zverejnené dňa 28.04.2015 - Poistná zmluva - Havarijné poistenie motorových vozidiel

Zverejnené dňa 04.05.2015 - Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti medzi Obec Imeľ - Mgr. art. Szeredy Krisztina

Zverejnené dňa 11.05.2014 - Z,mluva o dielo medzi Obec Imeľ a CYEB s.r.o.

Zverejnené dňa 14.05.2015 - Zmluva o vytvorení prekladu medzi Obec Imeľ a PaedDr. Ján Bauko, PhD

Zverejnené dňa 25.05.2015 - Príkazná zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru medzi Obec Ime ľ a Attila Tóth

Zverejnené dňa 26.05.2015 - Zmluva medzi Obec Imeľ a Bugyi Zoltán együttes 3+2

Zverejnené dňa 26.05.2015 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a Tibor Kovačic - TESTO

Zverejnené dňa 02.06.2015 - Úverová zmluva č. 238393-2015

Zverejnené dň 02.06.2015 - Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 238393-2015

Zverejnené 03.06.2015 - Dodatok/02-2015//11612014-IZ-4.0/V medzi Obec Imeľ a IA MPSVR SR

Zverejnené dňa 03.06.2015 - Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP č. KaHR-22VS-1001/0255/111 medzi Obec Imeľ a MInisterstvo hospodárstva SR

Zverejnené dňa 05.06.2015 - Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a CYEB, s.r.o. Komárno

Zverejnené 05.06.2015 - Zmluva o výpožičke medzi Obec Imeľ a MV SR

Zverejnené dňa 08.06.2015 - Zmluva medzi Obec Imeľ - a reklamná agentúra ATLAS

Zverejnené dňa 12.06.2015 - Príkazná zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru medzi Obec Imeľ a Attila Tóth

Zverejnené dňa 17.06.2015 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a Tectum Novum, a.s.

Zverejnené dňa 18.06.2015 - Dohoda medzi Obec Imeľ a ÚPSVaR Komárno

Zverejnené dňa 24.06.2015 - Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP medzi Obec Imeľ a Ministerstvo životného prostredia SR

Zverejnené dňa 29.06.2015 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a Eduard Ševčík - AUTOSTART Hurbanovo

Zverejnené dňa 29.06.2015 - Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP medzi Obec Imeľ a Ministerstvo hospodárstva SR

Zverejnené dňa 01.07.2015 - Zmluva o vytvorení prekladu medzi Obec Imeľ a PaedDr. Ján Bauko, PhD.

Zverejnené dňa 13.07.2015 - Príkazná zmluva na vypracovanie bilancie humusového horizontu medzi Obec Imeľ a Mgr. Zsolt Kovács

Zverejnené dňa 22.07.2015 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb medzi Obec Imeľ a JUDr. Éva Hortai

Zverejnené dňa 24.07.2015 - Nájomná zmluva medzi Obec Imeľ - Jozef Bombicz

Zverejnené dňa 27.07.2015 - Príkazná zmluva na realizáciu verejného obstarávania medzi Obec Imeľ a Mgr. Miklós Csintalan

Zverejnené dňa 27.07.2015 - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín medzi Obec Imeľ a Úrad vlády Slovenskej republiky

Zverejnené 7.8.2018 Zmluva č. 41/POD-401/18 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

Zverejnené dňa 24.08.2015 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a KomAgrartechnik, s.r.o.

Zverejnené dňa 24.08.2015 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a LMM,spol.s.r.o.

Zverejnené dňa 10.09.2015 - Zmluva o dielo "Projekt Town Twinning" medzi Obec Imeľ a VF Project & Marketing s.r.o.

Zverejnené dňa 10.09.2015 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a ARDSYSTÉM s.r.o.

Zverejnené dňa 10.09.2015 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a Alexander Szőgyi

Zverejnené dňa 10.09.2015 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a Pinke Blažej

Zverejnené dňa 25.09.2015 - Dodatok č. 1 k zmluve medzi Obec Imeľ - DataCentrum Bratislava

Zverejnené dňa 09.10.2015 - Úverová zmluva č. 242587-2015 medzi Obec Imeľ a Slovenksá záručná rozvojová banka Bratislava

Zverejnené dňa 09.10.2015 - Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 242587-2015 medzi Obec Imeľ a Slovenská záručná rozvojová banka Bratislava

Zverejnené dňa 16.10.2015 - Úverová zmluva č. 242595-2015 medzi Obec Imeľ a Slovenská záručná rozvojová banka Bratislava

Zverejnené dňa 16.10.2015 - Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 242595-2015 medzi Obec Imeľ a Slovenská záručná rozvojová banka Bratislava

Zverejnené dňa 23.10.2015 - Dodatok č. 5 k Zmluve o NFP medzi Obec Imeľ a Ministerstvo

životného prostredia SR

Zverejnené dňa 23.11.2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 35/2014 medzi Obec Imeľ a Darton s.r.o.

Zverejnené dňa 23.11.2015 - Zmluva o dodávke plynu a dodatok č. 01 o dodávke plynu medzi Obec Imeľ a SPP Bratislava

Zverejnené dňa 25.11.2015 - Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1623/0 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely. TU!

Zverejnené dňa 01.12.2015 - Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti v rámci Jubilejných osláv v roku 2015 - jubilanti dôchodcoviaTU!

Zverejnené dňa 01.12.2015 - Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti v rámci Jubilejných osláv v roku 2015 - jubilejné sobáše TU!

Zverejnené dňa 01.12.2015 - Kúpna zmluva medzi Dana Borsuková a Obec Imeľ TU!

Zverejnené dňa 11.12.2015 - Nájomná zmluva medzi Obec Imeľ a Pavol Kovačic TU!

Zverejnené dňa 11.12.2015 - Nájomná zmluva medzi Obec Imeľ a Mária Nehézová TU!

Zverejnené dňa 22.12.2015 - Zmluva o dielo č. 297/2015 medzi Obec Imeľ a VF Project & Marketing s.r.o.

Zverejnené dňa 28.12.2015 - Zmluva o nájme lesných pozemkov medzi Obec Imeľ a Lesy SR, Banská Bystrica

Zverejnené dňa 28.12.2015 - Zmluva o pripojení do Informačného systému DCOM medzi Obec Imeľ a DataCentrum, Bratislava

Zmluvy 2016

Zverejnené dňa 07.01.2016 - Dohoda č. 107/§51/2015 - medzi Obec Imeľ a ÚPSVaR Komárno

Zverejnené dňa 18.01.2016 - Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica.

Zverejnené dňa 19.01.2016 - Kúpna zmluva č. 68137/2015 - medzi Obec Imeľ a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra

Zverejnené dňa 26.01.2016 - Zmluva o vytvorené prekladu medzi Obec Imeľ a PaedDr. Ján Bauko, PhD.

Zverejnené dňa 27.01.2016 - Zmluva o vytvorení prekladu medzi Obec Imeľ a Mgr. Orsolya Hegedüs, PhD.

Zverejnené dňa 27.01.2016 - Zmluva o dielo č. 33/2016 medzi Obec Imeľ a VF Project & Marketing s.r.o.

Zverejnené dňa 10.02.2016 - Zmluva o spolupráci k NP POS č. 10047

Zverejnené dňa 10.02.2016 - Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ Absolut eleven s. r. o. 

Zverejnené dňa 10.02.2016 - Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ Aurum invest s. r. o.

Zverejnené dňa 10.02.2016 - Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ Duwall s. r. o. 

Zverejnené dňa 10.02.2016 - Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ Dávid Lovász 

Zverejnené dňa 10.02.2016 - Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ T-T Steel welding s. r. o. 

Zverejnené dňa 16.02.2016 - Zmluva medzi Obec Imeľ a Ing. Tibor Gál

Zverejnené dňa 24.02.2016 - Zmluva  ČOV:  medzi Obec Imeľ a Obec Nesvady

Zverejnené dňa 25.02.2016 - Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ Ing. Anton Gaľan - VINCO

Zverejnené dňa 26.02.2016 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a Etela Szűcsová

Zverejnené dňa 29.02.2016 Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ Marián Tóth

Zverejnené dňa 29.02.2016 - Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ Seven Bar

Zverejnené dňa 29.02.2016 - Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ Petra Kesanová - Linda kozmetika

Zverejnené dňa 29.02.2016 Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ G - plus s. r.o.

Zverejnené dňa 29.02.2016 Zmluva o vykonaní zberu komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016​ Vallinmed

Zverejnené dňa 01.03.2016 - Zmluva o vykonaní zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016 Asparagus

Zverejnené dňa 01.03.2016 - Zmluva o vykonaní zberu odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016 Medisco

Zverejnené dňa 02.03.2016 - Zmluva o vykonaní zberu odpadua drobného stavebného odpaduv roku 2016 Pici bar

Zverejnené dňa 03.03.2016 - Zmluva o vykonaní zberu odpadu a drobného stavebného opdadu v roku 2016 Duo potraviny

Zverejnené dňa 03.03.2016 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a PROJEKTSERVIS, s.r.o.

Zverejnené dňa 04.03.2016 - Zmluva o vykonaní zberu odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016 Agron

Zverejnené dňa 04.03.2016 - Zmluva o vykonaní zberu odpadu a drobného stavebného opdadu v roku 2016 Klaudia Podobná Itató

Zverejnené dňa 08.03.2016 - Zmluva o vykonaní zberu odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016 V - Kontakt

Zverejnené dňa 09.03.2016 - Zmluva o vykonaní zberu odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016 Coop Jednota KN

Zverejnené 14.03.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Róbert Tomcsányi

Zverejnené dňa 17.03.2016 - Zmluva o poskytnutí služby medzi Obec Imeľ a Ervin Recska

Zverejnené dňa 21.03.2016 - Zmluva o vykonaní zberu odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016 - Pohrebný podnik Róbert Molnár

Zverejnené dňa 21.03.2016 - Zmluva o vykonaní zberu odapdu a drobného stavebného odpadu v roku 2016 - Dentoth, s. r. o.

Zverejnené dňa 21.03.2016 -Zmluva o vykonaní zberu odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2016 -  Margita Andrašková - Holičstvo a kaderníctvo

Zverejnené dňa 22.03.2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie medzi Obec Imeľ a Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Zverejnené dňa - 07.04.2016 Zmluva medzi Obec Imeľ a SHMÚ Bratislava, vrt 230

Zverejnené dňa 07.04.2016 - Zmluva medzi Obec Imeľ a SHÚ, Bratislava , vrt 231

Zverejené dňa 13.04.2016 - Zmluva o dielo  medzi Obec Imeľ a Projektservis, s.r.o. Komárno

Zverejnené dňa 29.04.2016 - Dodatok k zmluve o spolupráci medzi Obec Imeľ a Implementačná agentúra MPSVaR SR

Zverejnené dňa 18.05.2016 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a VF Project & Marketing s.r.o.

Zverejnené dňa 18.05.2016 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a EPIC Partner SK, s.r.o.

Zverejnené dňa 03.06.2016 - Zmluva o dielo na stavebné práce medzi Obec Imeľ a IRONEX s.r.o.

Zverejnené dňa 13.06.2016 - Kúpna zmluva číslo 26/2016 medzi Obec Imeľ a Ematech - technológie s.r.o.

Zverejnené 13.06.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ - Róbert Boldizsár

Zverejnené dňa 17.06.2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie na podpor rozvoja cestovného ruchu medzi Obec Imeľ a Nitriansky samosprávny kraj

Zverejnené dňa 17.06.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Eva Choborová

Zverejnené dňa 17.06.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Helena Katonová

Zverejnené dňa 23.06.2016 - Nájomná zmluva medzi Obec Imeľ a Edita Máteová, Kolárovo

Zverejnené dňa 24.06.2016 - Zmluva o zabezpečení ochrany osôb medzi Obec Imeľ a SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo

Zverejnené dňa 18.07.2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie medzi Obec Imeľ a Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR

Zverejnené dňa 18.07.2016 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ q VF Project & Marketing s.r.o.

Zverejnené dňa 26.07.2016 - Nájomná zmluva medzi Obec Imeľ a Z. Dolezsa, Imeľ

Zverejnené dňa 05.08.2016 - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Obec Imeľ - Západoslovenská distribučná, a.s. - Bratislava

Zverejnené dňa 05.08.2016 - Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi Obec Imeľ - Západoslovenská distribučná, a.s. - Bratislava

Zverejnené dňa 05.08.2016 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o.

Zverejnené dňa 17.8.2016 - Dodatok o zmluve o spolupráci medzi Obec Imeľ - IA MPSVR SR , Špitálska 6, Bratislava

Zverejnené dňa 06.09.2016 - Dodatok č. 2 medzi Recro s.r.o. Nové Zámky a Obec Imeľ

Zverejnené dňa 06.09.2016 - Dodatok č. 1 CISMA medzi MV SR a Obec Imeľ

Zverejnené dňa 29.09.2016 - Zmluva o poskytovaní informačných aktivít č. 1 medzi Obec Imeľ a SeProWorld s.r.o.

Zverejnené dňa 29.09.2016 - Zmluva o dielo č. 42/2016 medzi Obec Imeľ a Darton s.r.o.

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Erika Dobrovodská

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Adriana Molnárová

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Beáta Feketeová

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Erika Balázsová

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Marian Keszan

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Helena Katonová

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Ján Kutiš

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Dodatok č 1.k zmluve o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Helena Lovászová

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Dodatok č 1.k zmluve o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Magdaléna Oršolíková

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Dodatok č 1.k zmluve o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Klára Brnková

Zverejnené dňa 05.10.2016 - Dodatok č 1.k zmluve o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Katarína Feketeová

Zverejnené dňa 06.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Erik Bažó

Zverejnené dňa 06.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Petra Bartoňová

Zverejnené dňa 06.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Katarína Balaž

Zverejnené dňa 06.10.2016 - Dodatok č 1.k zmluve o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Mária Dobosiová

Zverejnené dňa 07.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Róbert Boldizsár

Zverejnené dňa 07.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Peter Bartoň

Zverejnené dňa 07.10.2016 - Dodatok č 1.k zmluve o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Július Fekete

Zverejnené dňa 07.10.2016 - Dodatok č 1.k zmluve o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Karol Kovačic

Zverejnené dňa 07.10.2016 - Dodatok č 1.k zmluve o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Marián Pastorek

Zverejnené dňa 07.10.2016 - Dodatok č 1.k nájomnej zmluve č. 1/2015 - ,,A"8  medzi Obec Imeľ a Jozef Bombicz

Zverejnené 10.10.2016 - Zmluva o nájmen obecného bytu medzi Obec Imeľ a Eva Choborová

Zverejnené 10.10.2016 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Róbert Tomcsányi

Zverejnené 10.10.2016 - Dodatok č. 1 k zmluve o nájme obcného bytu medzi Obec Imeľ a Gabriel Czibor

Zverejnené dňa 17.10.2016 - Dodatok č. 2 medzi Obec Imeľ a Mária Dobosiová ml.

Zverejnené dňa 19.10.2016 - Dodatok č. 1 medzi Obec Imeľ a DataCentrum DEUS, Bratislava

Zverejnené dňa 28.10.2016 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a Tibor Kovačic - TESTO

Zverejnené 31.10.2016 - Zmluva o dielo č. 52/2016 medzi Obec Imeľ a DARTON s.r.o.

Zverejnené dňa 10.11.2016 - Zmluva o spolupráci k NP - Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni  -    Odstúpenie od zmluvy -  zverejnené dňa 02.01.2017 - TU!

Zverejnené dňa 23.11.2016 - Zmluva o poskytovaní služby zameraná na publicitu a informovanosť projektu medzi Obec Imeľ a Ing. Ľudovít Pfeiferlik - Ludwig

Zverejnené dňa 30.11.2016 - Dohoda č.20 / § 50j / NS 2016

Zverejnené dňa 02.12.2016 - Dohoda č. 16/14/010/38

Zverejnené 02.12.2016 - Zmluva o vytvorení prekladu medzi Obec Imeľ a PaedDr. Ján Bauko, PhD.

Zverejnené dňa 14.12.2016 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a COOP Jednota Komárno

 

Rok 2017

Zverejnené dňa 02.01.2017 - Zámenná zmluva medzi Obec Imeľ a Jozef Jandák - Diana Šoókiová

Zverejnené dňa 05.01.2017 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a Ing. Vladimír Štvrtecký - PROJEKTSTAV

Zverejnené dňa 16.01.2017 - Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a Žaneta Polerecká

Zverejnené dňa 20.01.2017 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a Imrich Kürti

Zverejnené dňa 23.01.2017 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a VF Project & Marketing s.r.o.

Zverejnené dňa 03.02.2017 - Zmluva o poskytovaní služieb medzi Obec Imeľ a adsupra s.r.o.

Zverejnené dňa 06.02.2017 - Rámcová zmluva  medzi Obec Imeľ a Prospect. spol. s r. o. (odvoz a likvidácia drobného stavebného odpadu)

Zverejnené dňa 08.02.2017 - Zmluva o vytvorení prekladu - PaedDr. Ján Bauko, PhD..

Zverejnené dňa 08.02.2017 - Mandátna zmluva medzi Obec Imeľ a DRAVEO s.r.o.

Zverejnené dňa 15.02.2017 - Zmluva o vytvorení prekladu medzi Obec Imeľ a Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD.

Zverejnené dňa 15.02.2017 - Zmluva o poskytnutí NFP medzi Obec Imeľ a Ministerstvo životného prostredia SR

Zverejnené dňa 27.02.2017 - Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti v rámci 1. tradičnej zabíjačky v obci Imeľ

Zverejnené dňa 27.02.2017 - Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti v rámci 1. tradičnej zabíjačky v obci Imeľ

Zverejnené dňa 27.02.2017 - Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Zverejnené dňa 07.03.2017 - Zmluva o vykonaní zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2017

Zverejnené dňa 08.03.2017 - Kúpna zmluva

Zverejnené dňa 08.03.2017 - Zmluva o vykonaní poľnohospodárskej práce

Zverejnené dňa 09.03.2017 - Zmluva o vykonaní zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2017

Zverejnené dňa 10.03.2017 - Zmluva o dielo na stavebné práce medzi Obec Imeľ a Darton s.r.o.

Zverejnené dňa 13.03.2017 - Zmluva č. 3/NR/2016 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 medzi Obec Imeľ a Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Nitra

Zverejnené dňa 13.03.2017 - Príkazná zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru medzi Obec Imeľ a Attila Tóth

 

Zverejnené dňa 20.03.2017 - Zmluva o vytvorení prekladu - medzi Obec Imeľ - PaedDr. Ján Bauko PhD.

 

Zverejnené dňa 31.03.2017 - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ a Ž. Polerecká

Zverejnené dňa 06.04.2017 - Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ - M. Harišová

Zverejnené dňa 18.04.2017 - Zmluva o dielo č. 1/2017 medzi Obec Imeľ a Ing. Róbert Kianek - Domovo

Zverejnené dňa 24.04.2017 - Zmluva medzi Obec Imeľ a BOZP & AT, s.r.o

Zverejnené dňa 24.4.2017- Dodatok k Zmluve o POS 121/2016-28. medzi Obec Imeľ a Alžbeta Dobošiová

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.1 k Zmluve o POS č.119/2016-26 medzi Obec Imeľ a Mária Ryšavá

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.1. k Zmluve o POS č. 118/2016-25 medzi Obec Imeľ a Mária Pastoreková

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.1 k Zmluve o POS č.117/2016-24 medzi Obec Imeľ a Helena Smolková

Zverejnené dňa 24.04.2017 - Dodatok č.1 k Zmluve o POS č. 112/2016-19 medzi Obec Imeľ a Margita Kováčová

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.2 k Zmluve o POS č. 114/2016-21 medzi Obec Imeľ a Júlia Miškovičová

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.2 k Zmluve o POS č. 111/2016-18 medzi Obec Imeľ a Baltazár Kováč

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.1 k Zmluve o POS č. 119/2016-26 medzi Obec Imeľ a Helena Rampachová

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.2 k Zmluve o POS č. 110/2016-17 medzi Obec Imeľ a Vilma Kováčová

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.2 k Zmluve o POS č. 109/2016-17 medzi Obec Imeľ a Margita Szűcsová

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.2 k Zmluve o POS č. 106/2016-16 medzi Obec Imeľ a Jolana Baloghová

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.2 k Zmluve o POS č. 105/2016-12 medzi Obec Imeľ a Margita Čermáková

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.2 k Zmluve o POS č. 104/2016-11 medzi Obec Imeľ a Baltazár Bagin

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.2 k Zmluve o POS č. 103/2016-10 medzi Obec Imeľ a Baltazár Bagin

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.2 k Zmluve o POS č. 102/2016-9 medzi Obec Imeľ a Edita Vráblová

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.2 k Zmluve o POS č. 101/2016-8 medzi Obec Imeľ a Jozef Kováč

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.2 k Zmluve o POS č. 99/2016-6 medzi Obec Imeľ a Gizela Sláviková 

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.2 k Zmluve o POS č. 110/2016-17 medzi Obec Imeľ a MartaPasztoreková

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.2 k Zmluve o POS č.98/2016-5 medzi Obec Imeľ a Valéria Belokostolská 

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.2 k Zmluve o POS č.97/2016-4 medzi Obec Imeľ a Amália Zacharová 

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.1 k Zmluve o POS č.114/2016-21 medzi Obec Imeľ a Emília Szőgyényiová

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.1 k Zmluve o POS č.96/2016-3 medzi Obec Imeľ a Etela Csehová

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.1 k Zmluve o POS č.95/2016-2 medzi Obec Imeľ a Koloman Kovačic

Zverejnené dňa 24.04.2017-Dodatok č.1 k Zmluve o POS č.94/2016-1 medzi Obec Imeľ a  Mária  Kovačicová

Zverejnené dňa 09.05.2017 - Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2146/2010/MAJ medzi Obec Imeľ a NSK Nitra

Zverejnené dňa 18.05.2017 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Karol Kovačic

Zverejnené dňa 29.05.2017 - Dodhoda o spolupráci medzi Obec Imeľ a COOP Jednota Nové Zámky

Zverejnené dňa 30.05.2017 - Zmluva o dielo VO číslo : 243/001-2017 medzi Obec Imeľ a Ladislav Kuczman GRANDIFLORA - ZÁHRADNÍCTVO

Zverejnené dňa 31.05.2018 - Zmluva o nájme obecného bytu medz Obec meľ a Klára Brnkovái

Zverejnené dňa 31.05.2017 - Zmluva i nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Július Fekete

Zverejnené dňa 31.05.2017 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Mária Dobosiová ml.

Zverejnené dňa 08.06.2017 - Dodatok k zmluve o spolupráci POS N20160115040D03

Zverejnené dňa 08.06.2017 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a vlastníkmi bytového domu s.č. 87/3

Zverejnené dňa 19.06.2017 - Zmluva č. 5/2017 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu v zmysle VZN č. 5/2015 v znení neskorších predpisov medzi Obec Imeľ a Nitriansky samosprávny kraj

Zverejnené dňa 26.06.2017 - Dohoda č. 17/14/012/12 medzi Obec Imeľ - ÚPSVaR Komárno

Zverejnené dňa 28.06.2017 - Darovacia zmluva medzi Obec Imeľ a Jókaiho nadácia Komárno

Zverejnené dňa 29.06.2017-Dodatok č.3 k Zmluve o POS č.109/2016 medzi Obec Imeľ a Margita Szűcsová

Zverejnené dňa 29.06.2017 -Dodatok č.3 k Zmluve o POS č.110/2016 medzi Obec Imeľ a Vilma Kováčová

Zverejnené dňa 29.06.2017 - Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti medzi Obec Imeľ a CAIRO

Zverejnené dňa 29.06.2017-Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti medzi Obec Imeľ a Mgr.art Anita Svrcsekova

Zverejnené dňa 29.06.2017 Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti o Lábszky

Zverejnené dňa 29.06.2017  Zmluva o  propagačnej činnosti - K.Petríková 

Zverejnené dňa 29.06.2017 Zmluva o propagačnej činnosti - A.Lovászová 

Zverejnené dňa 29.06.2017 Zmluva o umeleckej činnosti medzi  Obec Imeľ a Teatrum Komárno 

Zverejnené dňa 29.06.2017 Zmluva   o vykonaní zabezpečenia stravovania, stravovacích služieb-   medzi Obec Imeľ a Ildikó Mihaleková

Zverejnené dňa 29.06.2017 Zmluva  o vykonaní zabezpečenia stravovania, stravovacích  služieb medzi Obec Imeľ a Ildikó Böjtösová 

Zverejnené dňa 30.06.2017 Dodatok č. 3 k Zmluve o POS č. 101/2016-8 medzi Obec Imeľ a Jozef Kováč

Zverejnené dňa 30.06.2017 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Mária Dobosiová

Zverejnené dňa 03.07.2017 Zmluva o vykonaní zabezpečenia stravovania a stravovacích služieb medzi Obec Imeľ a Juliana Czifrová

Zverejnené dňa 03.07.2017 Zmluva o vykonaní zabezpečenia stravovania a stravovacích služieb medzi Obec Imeľ a Alena Kováčová

Zverejnené dňa 03.07.2017 Zmluva o vykonaní zabezpečenia stravovania a stravovacích služieb medzi Obec Imeľ a  Erika Kovačicová

Zverejnené dňa 03.07.2017 Zmluva o vykonaní zabezpečenia stravovania a stravovacích služieb medzi Obec Imeľ a Valéria Štefankovičová

Zverejnené dňa 03.07.2017 Zmluva o vykonaní zabezpečenia stravovania a stravovacích služieb medzi Obec Imeľ a Katarína Simonicsová

Zverejnené dňa 03.07.2017 Zmluva o vykonaní zabezpečenia stravovania a stravovacích služieb medzi Obec Imeľ a Katarína Bobeková

Zverejnené dňa 06.07.2017 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ - Ing. L. Pastorek

Zverejnené dňa 12.07.2017 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a Agrocoop Imeľ, a.s. Imeľ.

Zverejnené dňa 17.7.2017 - - Dodatok k Zmluve o spolupráci POS medzi Obec Imeľ a IA MPSVaR SR 

Zverejnené dňa 19.07.2017 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a Confidence Partner s.r.o.

Zverejnené dňa 31.07.2017 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Katarína Feketeová

Zverejnené dňa 04.08.2017 - Zmluva o nájme nebytového priesotru medzi Obec Imeľ - Pekáreň Dóža,

Zverejnené dňa 10.08.2017 - Zmluva o poskytnutí podpory medzi Obec Imeľ a Slovenská agentúra životného preostredia Banská Bystrica

Zverejnené dňa 10.8.2017 - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo 566/2017 medzi Obec Imeľ a Úrad vlády Slovenskej republiky

Zverejnené dňa 17.08.2017 - Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na parcelu č. 608 v k. ú. Imeľ

Zverejnené dňa 25.08.2017 - Dohoda č. 26/§50j/NS 2017 medzi Obec Imeľ a ÚPSVaR Komárno

Zverejnené dňa 30.08.2017 - Zmluva o dielo na stavebné práce č. 24/2017 medzi DARTON s.r.o. a Obec Imeľ

Zverejnené dňa 06.09.2017 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ  a M. Imrich a manž. O. Imrichová

Zverejnené 20.09.2017 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Magdaléna Oršolíková

Zverejnené dňa 31.10.2017 - Kúpna Zmluva medzi Obec Imeľ a Diana  Šoókiová a manž. Miroslav Šoóki.

Zverejnené dňa 16.11.2017 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a Oto a Margita Pastorekoví

Zverejnené dňa 27.11.2017 - Nájomná zmluva medzi Obec Imeľ a  Ladislav Tóth - Cording

Zverejnené dňa 14.12.2017 - Nájomná zmluva medzi Obec Imeľ - Adriana Kovačicová, Imeľ.

Zverejnené dňa 19.12.2017 - Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve medzi Obec Imeľ a Diana Šoókiová a manž. Miroslav Šoóki

Zverejnené dňa 19.12.2017 - Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP medzi Obec Imeľ a SIEA

Zverejnené dňa 20.12.2017 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi obec Imeľ Alexander Csicsai

Zverejnené dňa 27.12.2017 - Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017

Rok 2018

Zverejnené dňa 12.01.2018 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Ján Kováč

Zverejnené dňa 22.01.2018 - Dodatok č. 2 Kupnej zmluvy - medzi Obec Imeľ a Diana Šoókiová a manž. Miroslav Šoóki

Zverejnené dňa 03.01.2018 - Zmluva č. NR150826 o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch - uzavretá medzi Obec Imeľ a RECobal s. r. o.

Zverejnené dňa 08.01.2018 - Zmluva o POS  č. 880/2017-30 

Zverejnené dňa 08.01.2018 Dodatok č. 3 k Zmluve o POS č. 570/2016-29 medzi Obec Imeľ a Marta Pasztorekková

Zverejnené dňa 08.01.2018. Dodatok č. 2 k Zmluve o POS č. 97/2016-4 medzi Obec Imeľ a Amália Zacharová

Zverejnené dňa  08.01.2018 Dodatok č. 4 k Zmluve o POS č. 98/2016- 5 medzi Obec Imeľ a Valéria Belokostolská

Zverejnené dńa 23.01.2018 - Zmluva č. 1/2018 o čistení odpadovej vody dovážanej cisternovými vozidlami na mestskú ČOV - uzavretá medzi Obec Imeľ a MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo

Zverejnené 08.02.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o POS č. 880/2017-30 medzi Obec Imeľ a Margita Bachoreczová

Zverejnené dňa 08.02.2018 Dodatok Dodatok č. 5 o POS č. 98/2016-5 medzi Obec Imeľ a Valéria Belokostolská

Zverejnené dňa 08.02.2018 Dodatok č. 4 k Zmluve o POS č. 570/2016-29  medzi Obec Imeľ a Marta Pasztoreková

Zverejnené dňa 26.02.2018 - Zmluva o dielo č. JV-31012018-1 medzi Obec Imeľ a Premier Consulting EU s.r.o. Komárno

Zverejnené dňa 19.03.2018 - Zmluva o manažmente verejného obstarávania medzi Obec Imeľ a Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno

Zverejnené dňa 21.03.2018 - Zmluva o dielo na stavebné práce medzi Obec Imeľ a TOPSTAV É&A, s.r.o., Modrany

Zverejnené dňa 28.03.2018 - Zmluva o dielo č. 2/2018 medzi Obec Imeľ a Ing. Peter Ágh, Nové Zámky

Zverejnené dňa 17.04.2018 - Rozviazanie zmluvy o poskytnutí služby TU!

Zverejnené dňa 17.04.2018 - Mandátna zmluva medzi Obec Imeľ a Ervín Recska, Komárno

Zverejnené dňa 17.04.2018 - Rozviazanie zmluvy o poskytnutí služby

Zverejnené dňa 3.5.2018 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a ZEERTS, s.r.o.

Zverejnené dňa 21.05.2018 -Zmluva o vytvorení prekladu medzi Obec Imeľ a doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD.

Zverejnené dňa 24.5.2018 - Zmluva o dielo na stavebné práce č. 9/2018 medzi Obec Imeľ a DARTON s.r.o.

Zverejnené dňa 29.5.2018 - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/238

Zverejnené dňa 30.05.2018 - Zmluva o spracovaní osobných údajov medzi Obec Imeľ a Galileo Corpporation s.r.o. Čierna Voda

Zverejnené dňa 01.06.2018 - Rámcová zmluva medzi Obec Imeľ a PROSPECT, spol. s r.o.

Zverejnené dňa 14.06.2018 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Jozef Bombicz

Zverejnené dňa 18.7.2018 Kúpna zmluva medzi obec Imeľ a Ladislav Kuczman GRANDIFLORA - ZÁHRADNÍCTVO

Zverejnené dňa 10.07.2018 - Darovacia zmluva medzi Obec Imeľ a Jókaiho nadácia v Komárne.

Zverejnené 11.7.2018 - Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/78 medzi Obec Imeľ a Ministerstvom životného prostredia SR

Zverejnené dňa 16.07.2018 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Katarína Dobiová

Zverejnené dňa 31.7.2018 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Zverejnené dňa 7.8.2018 Zmluva č. 41/POD - 401/18 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

Zverejnené dňa 14.08.2018 - Zmluva o spolupráci medzi Obec Imeľ a TRIUS FINANCE s.r.o. Bratislava

Zverejnené dňa 15.08.2018 - Zmluva o užívaní a prevádzke káblového distribučného systému medzi Obec Imeľ a Dávid Kondicz KONFER networks, Dvory nad Žitavou.

Zmluva zverejnená dňa 17.08.2018- Zmluva č.ZM-58/2018 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov medzi nasledovnými stranami :Obec Imeľ a IQ ideas,sr.o. Nitra

Dodatok  zverejnený dňa  17.08.2018 - Dodatok k Zmluve č. ZM-58/2018 o poskytnutí služieb zameraných na výkon funkcie zodpovednej osoby v oblasti osobných údajov medzi nasledovnýmio stranami:Obec Imeľ a IQ ideas , s.r.o Nitra

Zverejnené dňa 05.09.2018 - Kúpna zmluva č. 180273-L13.0504.15.0001-KZ uzatvorená medzi Obec Imeľ a Západoslovenská distribučná, a. s.

Zverejnené dňa 24.9.2018 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - OPKZP-PO1-SC111-2017-23/78

Zverejnené dňa 24.9.2018 - Kúpna zmluva č. Z201833112_Z

Zverejnené dňa 1.10.2018 - Zmluva o dielo medzi obcou Imeľ a Dry Fermentation Biogas, n.o.

Zverejnené dňa 1.10.2018 Mandátna zmluva medzi obcou Imeľ a Ervín Recska

Zverejnené dňa 5.10.2018 Dod. č. 1 k Zmluve o dielo medzi obcou Imeľ a CONFIDENCE PARTNER s.r.o.

Zverejnené dňa 5.10.2018 Zmluva o dielo medzi obcou Imeľ a HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.

Zverejnené dňa 10.10.2018 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/238

Zverejnené dňa 10.10.2018 Zmluva č. 129972 08U02 o poskytnutí NFP - Zateplenie budovy pavilónu mimoškolskej starostilivosti

Zverejnené dňa 16.10.2018 Zmluva č. OPK1-2018-002235 - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZ Imeľ - II.etapa

Zverejnené dňa 30.10.2019 Zmluva medzi obcou Imeľ a firmou Refam Group, s.r.o.

Zverejnené dňa 02.11.2018 - Zmluva o budúcej zmluve medzi Obec Imeľ a S. Pastoreková - G. Kovačic , Imeľ

Zverejnené dňa 8.11.2018 - Dodatok č. 1 k Zmluve na stavebné práce medzi obcou Imeľ a firmou TOPSTAV É&A s.r.o.

Zverejnené 16.11.2018 - Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP medzi Ministerstvom životného prostredia SR v zastúpení SIEA a obcou Imeľ

Zverejnené dňa 22.11.2018 - Zmluva medzi obcou Imeľ a Komunálna poisťovňa

Zverejnené dňa 29.11.2018 - Zmluva medzi obcou Imeľ a Komunálnou poisťovňou

Zverejnené dňa 11.12..2018  - Poistná zmluva medzi Obec Imeľ a Union poisťovňa Bratislava

Zverejnené dňa 11.12.2018 - Zmluva č. 36/NR/2018 medzi obcou Imeľ a Ministerstvom vnútra SR

Zverejnené dňa 19.12.2018 - Dodatok č. 1/2018 medzi Obec Imeľ - Marcela Harišová

 

Rok 2019

Zverejnené dňa 23.1.2019 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb medzi obcou Imeľ a firmou STUDNICA, n.o.

Zverejnené dňa 31.01.2019 - Zmluva o prevádzkovaní č. 40/03/94624/18 medzi obcou Imeľ a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.

Zverejnené dňa 07.02.2019 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ - Aneta Endrédiová

Zverejnené dňa 11.02.2019 - Nájomná zmluva na NP medzi Obec Imeľ a Slovenská pošta a.s., B. Bystrica

Zverejnené dňa 12.2.2019 - Dodatok č. 5 k Zmluve č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/238

Zverejnené dňa 22.02.2019 - Kúpna zmluva na nákup osobného motorového vozidla medzi obcou Imeľ a Motor -Car Nové Zámky, s.r.o.

Zverejnené dňa 05.03.2019 - Zmluva o dielo na spracovanie monitorovcej správy medzi obcou Imeľ a EU PROFI Zvolenská Slatina.

Zverejnené dňa 24.4.2019 Zmluva o poskytnutí NFP medzi MDaV SR- Obec Imeľ

Zverejnené dňa 03.05.2019 - Zmluva o dielo na stavebé práce č. 3/2019 medzi Obec Imeľ a DARTON s.r.o. Komárno

Zverejnené dňa 3.5.2019- Zmluva o kontrolnej činnosti medzi Obec Imeľ a EKOTEC, spol. s.r.o. Bratislava

Zverejnené dňa 10.5.2019- Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a ZEERTS s.r.o.

Zverejnené dňa 15.05.2019 - Rámcová zmluva medzi Obec Imeľ - PROSPECT spol. s.r.o., Nové Zámky

Zverejnené dňa 17.5.2019- Autorská zmluva medzi Obec Imeľ a RNDr. Matej Masný, PhD., Slovenská Ľubča

Zverejnené dňa 27.05..2019 Dodatok č. 1/2019 k zmluve o dielo č. 39 - Imeľ/2010

Zverejnené dňa 29.05.2019-Dohoda č.19/1450j/39  medzi Obec Imeľ a ÚPSVaR Komárno 

Zverejnené dňa 21.06.2019 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a SOLARPARK Komárno, s.r.o, Komárno

Zverejnené dňa 29.07.2019 - Zmluva medzi obec Imeľ a Metrostav Nové Zámky

Zverejnené dňa 30.07.2019 - Zmluva o grantovom účte medzi Obec Imeľ a Prima banka pobočka Komárno.

Zverejnené dňa 05.08.2019 - Príkazná zmluva medzi Obec Imeľ a eBIZ Producement, s.r.o.

Zverejnené dňa 07.08.2019 - Zmluva o zriadení vecných bremien medzi Obec Imeľ a Západoslovenská distribučnáa.s., Bratislava.

Zverejnené dňa 13.08.2019/ Zmluva o poskytnutí NFP medzi obec Imeľ a SAŽP Bratislava

Zverejnené dňa 06.08.2019 - Servisná zmluva o technickej podpore k softwarovým produktom spoločnosti INISOFT s. r. o. č. 00306479/000/2019

Zverejnené dňa 21.08.2019 - Zmluva o NFP medzi Obec Imeľ a MŽP Bratislava - - Realizácia vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajime v intraviláce obce Imeľ

Zverejnené dňa 23.08.2019 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a PaedDr. B. Kádeková

Zverejnené dňa 26.08.2019- Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/238

Zverejnené dňa 26.08.2019 - Úverová zmluva č. 309032-2019 medzi obec Imeľ a Slovenská záručná rozvojová banka Bratislava

Zverejnené dňa 26.08.2019 - Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 309032-2019 medzi obec Imeľ a Slovenská záručná rozvojová banka Bratislava

Zverejnené dňa 30.09.2019/ Zmluva o dielo na stavebné práce č.10/2019 medzi Obec Imeľ a Darton s.r.o. Komárno

Zverejnené dňa 30.09.2019/ Zmluva o dielo na stavebné práce č.11/2019 medzi Obec Imeľ a Darton s.r.o. Komárno

Zverejnené dňa 30.09.2019/ Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o. Bratislava

Zverejnené dňa 07.10.2019 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ - Katarína Balaz

Zverejnené dňa 07.10.2019 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ - Erik Bažó

Zverejnené dňa 07.10.2019 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Erika Dobrovodská

Zverejnené dňa 07.10.2019 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Eva Choborová

Zverejnené dňa 07.10.2019 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Róbert Boldizsár

Zverejnené dňa 07.10.2019 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Marián Keszan

Zverejnené dňa 10.10.2019 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Beáta Feketeová

Zverejnené dňa 10.10.2019 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a J.án Kutiš

Zverejnené 10.10.2019 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ - Soňa Hajtmanová

Zverejnené dňa 10.10.2019 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ - Peter Bartoň

Zverejnené dňa 07.11.2019 - Darovacia zmluva medzi Obec Imeľ a Jókaiho nadácia Komárno

Zverejnené dňa 29.11.2019 - Dodatok č. 1 k Zmluve o odielo medzi Obec Imeľ a HYDROGEN SLOVAKIA s. r. o.

Zverejnené dňa 10.12.2019 - Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 39 - Imeľ/2010 medzi Obec Imeľ a Brantner Nové Zámky.

Zverejnené dňa 20.12.2019 - Zmluva o dielo medzi Obec Imeľ a INNOVATIVE PROJECT s.r.o. - Komárno

Zverejnené dňa 30.12.2019 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Renáta Fülöpová

 

Rok 2020

Zverejnené dňa 02.01.2020 - Darovacia zmluva medzi Obec Imeľ a Obec Kolíňany.

Zverejnené dňa 04.01.2020/ Zmluva o dielo medzi obec Imeľ a GreenEnergy Storage Consulting,n.o.

Zverejnené dňa 04.01.2020 - Kolektívna zmluva na rok 2020.

Zverejnené dňa 04.01.2020/ Dodatok č.1 K Zmluve o poskytnutí NFP medzi obec Imeľ a SAŽP Bratislava

Zverejnené dňa 04.01.2020/Dodatok č.1 o poskytnutí NFP medzi obec Imeľ a ÚV SR Bratislava

Zverejnené dňa 14.01.2020 - Príkazná zmluva 04/01/2020/KO medzi Obec Imeľ - Obec Dolný Ohaj a Komunál Servis, s.r.o..Prešov

Zverejnené dňa 03.02.2020 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Aneta Endrédiová.

Zverejnené dňa 04.03.2020/ Zmluva o poskytnutí NFP medzi obec Imeľ a MPRVSR v zastúpení NSK

Zverejnené dňa 11.02.2020/ Kúpna zmluva č.zmluvy MM/01/2020 medzi obec Imeľ a TagriS s.r.o.,Želiezovce

Zverejnené dňa 11.02.2020/ Zmluva o poskytnutie garantu medzi obec Imeľ a Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Zverejnené dňa 13.02.2020/zmluva o dielo medzi obec Imeľ a Kalixstav spol s.r.o.

zverejnené dňa 13.02.2020/Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a UNIKOV NITRA, s.r.o.

Zverejnené dňa 21.02.2020 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ - S. Pastoreková a G. Kovačic

Zverejnené dňa 16.03.2020 - Zmluva č. 320 0084  o poskytnutí dotácie medzi Dobrovoľná požiarna ochrana SR a Obec Imeľ

Zverejnené dňa 12.03.2020-Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/78

Zverejnené dňa 17.03.2020 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ a Róbert Suchan

Zverejnené dňa 26.03.2020 - Zmluva o poskytnutí služby - medzi Obec Imeľ a Brantner Nové Zámky s.r.o., Nové Zámky

Zverejnené dňa 27.03.2020 - Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Obec Imeľ - Žaneta Polerecká , Imeľ

Zverejnené dňa 08.04.2020-Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo 

Zverejnené dňa 21.05.2020. -Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti  medzi Obec Imeľ a  Karin Petríková 

Zverejnené dňa 28.05.2020/ Zmluva o Dielo č.PK002/2020medzi obec Imeľ a AMIMA s.r.o.

Zverejnené dňa 08.06.2020 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ - J. Fekete

Zverejnené dňa 08.06.2020 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ - M. Dobosiová.

Zverejnené dňa 15.06.2020/ Kúpna zmluva medzi obec Imeľ a GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.

Zverejnené dňa 15.06.2020 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ - H. Lovászová

Zverejnené dňa 26.06.2020/ Zmluva o dielo č.4/ZO/2020 na stavebné práce medzi obec Imeľ a PROSPECT, spol.s.r.o.

Zverejnené dňa 26.06.2020/ Zmluva o dielo č.4/ZO/2020 na stavebné práce medzi Obec Imeľ a PROSPECT spol.s.r.o.-Prílohy

Zverejnené dňa 26.06.2020/ Zmluva o dielo č.4/ZO/2020 na stavebné práce medzi Obec Imeľ a PROSPECT spol.s.r.o.-Prílohy

Zverejnené dňa 26.06.2020/ Zmluva o dielo č.4/ZO/2020 na stavebné práce medzi Obec Imeľ a PROSPECT spol.s.r.o.-Prílohy

Zverejnené dňa 30.06.2020/ Dodatok č.1/2020 k Zmluve o dielo č.4/ZO/2020 na stavebné práce zo dňa 26.06.2020 medzi Obec Imeľ a PROSPECT spol.s.r.o.

Zverejnené dňa 01.07.2020 - Dodatok č. 1 k Poistnej zmkuve č. 11-4-14263 medzi Obec Imeľ a Union poisťovňa, a.s. Bratislava

Tverejnené dňa 09.07.2020 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ - M. Dobosiová

Zverejnené dňa 14.07.2020 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a L. Kesan a manž. V. Kesanová

Zverejnené dňa 14.07.2020 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ a R. Vitko a manž. M. Vitková

Zverejnené dňa 21.07.2020 - Kúpna zmluva na pozemky parcely: 1065, 1069-1, 1069-3, 1069-4 v k.ú. Imeľ - parkovisko

Zverejnené dňa 21.07.2020-Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.:OPKZP-PO1-SC111-2017-33/01/208 medzi Obec Imeľ a Ministerstvo životného prostredia SR

Zverejnené dňa 03.08.2020-Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č.Zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33/01

Zverejnené dňa 04.08.2020 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ - a Dortun s.r.o., Nesvady

Zverejnené dňa 05.08.2020 - Úverová zmluva č. 319863-2020 - medzi obec Imeľ a Slovenská zaručná a rozvojová banka,a.s. Bratislava

Zverejnené dňa 05.08.2020 - Dohoda o vyplňovňovacom práve k blankozmenke č. 319863-2020 medzi obec Imeľ a Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava

Zverejnené dňa 03.09.2020 - Zmluva o nájme obecného bytu medzi Obec Imeľ G. Czibor

Zverejnené dňa 17.09.2020/ Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na stavebné práce č.10/2019 zo dňa 30.09.2019 medzi Obec Imeľ a DARTON s.r.o. a Položkovitý ocenený výkaz výmer-rozpočet

Zverejnené dňa 17.09.2020-Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na stavebné práce č.11/2019 zo dňa 30.09.2019 medzi Obec Imeľ a DARTON s.r.o. a Položkovitý ocenený výkaz výmer-rozpočet

Zverejnené dňa 28.09.2020/ Zmluva o dielo č.14/2020 medzi Obec Imeľ a ENGO, s.r.o.

Zverejnené dňa 07.10.2020 - Kúpna zmluva medzi Obec Imeľ - GASTRO VRÁBEL, s.r.o., Dolný Kubín

Zverejnené dňa 12.10.2020-Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO1-SC111-2017-33/01