Navigácia

Obsah

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

UZNESENIE  VLÁDY  SR č. 587 z 30 09.2020 - vyhlásenie núdzovho stavu

 

OLP-7693-2020 z 29.09.2020 - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

 

OLP-7852-2020 z 29.09.2020 - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

 

Opatrenie RÚVZ so sídlom v Komárne pri ohrození zdravia číslo: RH2020-298,            č.z. 2020-10389 z 27.09.2020

 

OLP/7189/2020,  zo dňa 14.09.2020 - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.

 

RÚVZ - Rozhodnutie EPI/A/2020/03343, zo dňa 11.09.2020

 

OLP/7092/2020, zo dňa 09.09.2020 - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.

 

Usmernenie

hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID - 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, zo dňa 08.09.2020 - OE/791/108782/2020

--------------------------------------------------

Usmernenie hlavného hygienika SR k uvoľňovaniu prevádzky školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007  Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení neiktorých zákonov

 

OLP/4592/2020 z 02.06.2020  Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR       

pri ohrození zdravia

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:1-A2110

OLP/3991/2020 -  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

OLP/3881/2020 - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - siedma aktualizácia.

 

OLP/3355/2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - Opatrenia pre nosenie rúšok .

 

Uznesenie vlády SR č. 220 zo 14. apríla 2020 k Plánu riešenia znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID - 19  medzi ľuďmi bez domova a prijímaní fyzických osôb do vybraných verejných alebo neverejných zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a centier pre deti a rodiny.

 

Uznesenie vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšíenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 obezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v zn.n.p.

 

OLP/3010/2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 02.04.2020

 

Vigyázzunk idős szeretteinkre! Mondjunk NEMET a csalóknak!

 

SENIORI, sme tu pre Vás! Povedzme  STOP  podvodníkom!

 

Uznesenie vlády SR č. 169 z 27.03.2020 - rzšírenie núdzovesho stavu

 

OLP/2778/2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 28.03.2020

 

OLP/2777/2020 - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 29.03.2020

 

 Žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky

ŽIADOSŤ O POUKAZANIE POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI NA ÚČET - TU

 

2733/2020. Opatrenia Úradu verejnéhozdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 24.0.2020

2732/2020 Opatrenia Úradu verejnéhozdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 24.0.2020

2731/2020 Opatrenia Úradu verejnéhozdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 23.03.2020

2775/2020 Opatrenia Úradu verejnéhozdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 24.03.2020

 

Pomoc občanom obce v karanténe

 

Leták v MJ -  1

Leták v MJ - 2

Karanténne opatrenie účinné do 19.03.2020

 

Usmerenie hlavného  hygienika  SR v súvisosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV2  - piata aktualizácia

 

COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý

 

COVID - 19: Pommoc sebe a druhým

 

10 odporúčaní pri COVID-19

 

COVID-19: Osoby s vyšším rizikom ochorenia

 

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - zmena

 

Informácia o opatreniach pri vybavovaní občanov na oddeleniach dokladov OR PZ v Komárne

 

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

 

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvisosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

 

Zmena stránkových hodín - Nyitvatartási idő változása TU!

 

Uznesenie Vlády SR - vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením zdravia II. stupňa z dôvodu ochororenia COVID- 19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

 

Zoznam mobilných telefónnych číslach - epidemiológie RÚVZ v SR

Oznam - MZ SR

Felhívás

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - zákaz hromadných podujatí

UPSVR prijíma opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Stanovisko MŠVVŠ SR k opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Správy