Navigácia

Obsah

OBEC:

1) Právomoci a kompetencie obce 

 

a)       SPÔSOB ZRIADENIA OBCE:

Obec  IMEĽ  bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990.

 

b)       PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

-          Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)

-          zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)

-          platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

-          všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

 

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Imeľ.

 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Imeľ a s majetkom štátu, ktorý obec užíva

Štatút obce Imeľ - tu ku stiahnutiu

Organizačný poriadok OÚ obce Imeľ

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Imeli 2015

Organizačný poriadok Obecnej polície obce Imeľ

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - Programovacie obdobie 2016-2025

Zverejnené dňa 16.05.2016 - Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska obce Imeľ

Zverejnené dňa 06.11.2017 - Komunitný plán sociálnych služieb 2017 - TU!

 

Rok 2019

Zverejnené dňa 18.09.2019 - Smernica k pdávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                                        Rok 2020

Zverejnené dňa 13.05.2020 Smernica Obce Imeľ č.1/2020 o vybavovaní sťažností