Obec Imeľ
Obec Imeľ

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Obec Imeľ je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obecný úrad Imeľ
Nám. Jozefa Blaskovicsa 507/11
946 52 Imeľ
zastúpené: štatutárny zástupca - starosta obce Imeľ
IČ: 00306479