Navigácia

Obsah

Obec Imeľ zrealizovala projekt "Rekonštrukcia a  modernizácia verejného osvetlenia v obci Imeľ".

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Rekonštrukcia a  modernizácia verejného osvetlenia v obci Imeľ

Prijímateľ: Obce Imeľ

Operačný program:  Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritán os: 2 - Energetika

Opatrenie 2.2. - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Kód výzvy: KaHR-22VS-1001

Počet vymenených svietidiel: 220 ks

Oprávnené výdavky projektu: 206 150,22 Eur

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Imeľ

Viac informácií sa dočítate na web stránkach:

Ministertsvo hospodárstva SR    www.economy.gov.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra    www.siea.sk

Operačný program KOnkurencieschopnosť a hospodársky rast      www.opkahr.sk

 

Fotky k nahliadnutiu z projektu